Miki SAIJO
Taiwa event to shite no Hyogi:Shimin to Saiban-kan tono Taiwa ga Seiko Suru tame niwa?
Kikan Keji-Bengo Dai 44-go p.40,2005


Miki SAIJO
Kaisetsu:Bunsho-Danwa no Rikai o meguru Mondai
Gengo-bunka to Nihongo-kyoiku pp.262-265,2002