Takashi OGAWA ed.
Nihongo Kyoiku no Frontier: Gakushu-sha Shutai to Kyodo Kuroshio-shuppan, 2007 ISBN: 978-4-87424-393-0 C3080
“Radical na Tankyu” to shite no Nihongo-Kyoiku pp.185-208


Annual Review of Japanese Child Pychology ed.
Jido-shinrigaku no Shinpo 2007-nendo-ban Kanekoshobo, 2007 ISBN-13: 978-4760899470
chapter 4: Discourse studies (Tanto Shippitsu


Society for Teaching Japanese as a Foreign Language(eds)
The Handbook of Japanese Language Education New Edition Taishuukan,2005 ISBN-13:978-4469012767
Teaching Guidlines of Discourse pp.745-746


Hideo HOSOKAWA
Kotoba to Bunka o Musubu Nihongokyoiku Bonjinsha,2002 ISBN-13:978-4893585042
Discourse Strategies and Japanese Language Education pp.136-153


Miki SAIJO
Discourse Strategies and Japanese Language Education.
In Hosokawa,H(eds),Kotoba to Bunka o Musubu Nihongo Kyouiku.Bonjinsha,136-153) 2002


Miki SAIJO
Roles of Metalanguage in Discourse: Comparison of Japanese native speakers and non-native speakers of Japanese
KazamashobouKazamashobou,1999 ISBN-13:978-4759911749